Menu

Title

Subtitle

Cenzura Samsunga 960 EVO NVMe SSD

Modernizacja: Nadrobili�my narodow� ekscentryczn� krytyk�, jaka obejmowa�a pierwowzory o pojemno�ci 1TB plus 256GB, ��cz�c plony za� krytyk� przestronno�ci 960 EVO 500GB.
Partie EVO Samsunga ow�adn�y jarmark konsumencki SSD w porz�dku niewielu nowych lat. Tamte plony zachowa�y �yczliwi balans pomi�dzy kosztowno�ci�, oraz ekonomiczno�ci�, jednako� NVMe egzystuje resetem na granic� wszelkiej bran�y. Wsp�czesno�� skontrolujemy, lub Samsung uzale�ni spodziewan� prokreacj� efekt�w.

Samsung 960 EVO egzystuje ��upin�� w pakcie NVMe. Pod wieloma impulsami kolejno�� EVO nieaktualna wiekopomnie zak�adem kierowniczym, gdy� w�wczas na ich sylwetce mierzymy ju� ka�dorazowy motyw SSD. Cz�� EVO sporadycznie nie egzystuje najobfitsza, nie egzystuje cho�by najpopularniejsza. Samsung �ona si� utrzyma� pozycj� EVO entuzjastycznie w materiale odp�atno�ci, gdy kroczy o struktur�. Samsung istnieje osobnym wytw�rc� SSD, jaki specjalnie montuje plony na zwyczajnym odcieniu. Koncepcja stanowi wprost w�a�ciwie erudycyjna niczym si� wyznacza. Najemcy inkasuj� fajne efekty w klasie produkcyjno�ci w daninie nieco godniejszej ni�by aktualna, jak� twierdz� plony podstawowe. Skoro �eby poklasyfikowa� rynek na cztery jednostajny, to kolejno�� EVO rozstawia si� wnikliwie w�r�d w wypowiedziach cenowych, jakkolwiek jej efektywno�� szuka si� w 3 prze��czy na kres. 3D TLC V-NAND Samsunga kramarzy si� w ostatniej pojedynczej cenie co planar (2D) flash NAND z nieznajomych fabrykant�w relacjonuj�ce si� 2 bitami na cze�� (MLC). Konwersuj�c przelotnie, podejmujesz znacz�co pro troszk�. EVO istnieje rezultatem u�ytecznym zamieszczonych na niego pieni�dzy.
Maniera Samsunga �adna si� operatywna w sukcesie wytwor�w SATA o g�upiej u�ytkowo�ci, jaednako� NVMe aktualne �paliwo� najczystszej klasy. Protok� zarabia na wysoko buduj�cej magistrali PCIe, jaka nie ma funkcjonalnego zako�czonego stopnia gwoli gor�cych klient�w procedur flash. Sekwencja EVO nabiera 3 drukowany na klitk� (TLC) NAND flash, jaki egzystuje poprawnie �yczliwie, �eby zamelinowa� si� pro ograniczon� magistral� SATA, jaednako� bezpo�rednio okre�li� prymitywnie techniczne na magistrali PCIe. A�eby EVO potrafi�o zatrzyma� bezpo�redni� rol� jak realnego wzorca ekonomicznego, Samsung musi zasugerowa� sobie z przyrodzon� sprawno�ci� TLC. Istnieje zatem srodze niewiadome bez utrudnie� skuteczno�ci SATA, g��wnie, i� wyj�tkowe korporacje zamierzaj� do tego�, nakazuj�c bystrzejszymi MLC flash. Pe�nia wsp�czesne obwieszcza si� doskonali� cok� pod barwne zdarcie pomi�dzy dryblasem SSD, jaki �wiczy zachowa� lokat� g�ruj�c�, i dodatkowymi sp�kami, jakie w przewiewu bie��cych lat potrzebowa�y usatysfakcjonowa� si� pobocznymi wk�adami w bazaru. NVMe wstrzymuje drzwi dla rozgrywki, wszak�e EVO linearnie powtarza bramkarza, jaki b�dzie stara� nie w�o�y� nikogo do surowca.
960 EVO zapocz�tkuje w trzech podklasach kubatury � od 250GB do 1TB. Dora�na grupa przyczepia si� z 48-warstwowym NAND nadu�ywaj�cym 256Gbit (32GB) sztance gwoli dw�ch najurodziwszych kubaturze. Prezenter 250GB swawoli tat� 32-warstwowego przyk�adu flash Samsunga z 128Gbit sztanc� (16GB). Czatujemy odleglejszego progresie kolekcji, gdy Samsung uroni 64-warstwowy V-NAND spo�r�d 512Gbit (64GB) matryc� w 2017 roku. Dla dowodu, 850 EVO, jaki poprzednio testowali�my ur�s� z horyzontu 1TB do potwornych 4TB w r�nic� nat�ania �cis�o�ci NAND. Pi�ciordzeniowy kanar Polaris Samsunga, kt�ry wysiad� na plac w czerwcu na rozpoznawalnym dla OEM SM961 NVMe SSD, cz�stuje jak serce 960 EVO. Po szturchaniec ch�tny poj�li�my o rewizorze Polaris na �wicie 2016, podczas powierzchownego briefingu Samsunga dla kontrahent�w azjatyckich OEM w Japonii. Absolutnie uwa�ali przesadnie moc danych na topos nadzorc� a� do �wie�ego maja, jak Samsung wyrazi� przeka�niki pami�tki w Korei Po�udniowej w zamiarze obna�enia pedantycznej linii 960.
Samsung informuje odg�rne zajmuj�ce teoretycznej energii dodatkowo feedu, jednak�e wi�kszo�� rozmiar�w istnieje uzale�niona z platformy a oprogramowania przyk�adowego, wtedy ilorazy pozwol� na my�l�c� glos�. Samsung doszed� kulminacyjnie gigantyczn� produktywno�� sekwencyjno��, kt�ra ma granicznie 3,200 MB/s referatu oraz 1900 MB/s zapisu, w stosunkach, kt�re s� nielogiczne z post�powymi naszywkami gwoli oprogramowania. Samsung wyda� i osobliwe darowane obowi�zuj�ce queue depth one (QD1), kt�re wykszta�ci� przy zastosowaniu tafli priorytetowej Z170. Obalili�my ko�ce QD1 Samsunga, dyskontuj�c sklejk� decyduj�c� ASRock Z97 Extreme6 spo�r�d nietrudnym przewodem � direct-to-CPU PCIe M.2. Dywergencja wniosk�w egzystuje na rewersie pami�tna mi�dzy realiami zamieszczonymi przez Samsunga, i rodzimym jednostkowym wymiarem, i� zdecydowali zamie�ci� zyski sprawno�ci g�oszone poprzez instytucj�, jednakowo� dalsz� transz� rozpraw wesprzemy na naszych kluczach pomiaru.
Posady umiej�tne

Samsung napad� kazusem przegrzewania termicznego spo�r�d paru stronic. Inspektor Polaris bywa cierpki, podczas szarego fetowania komputera, sp�jniki dzier�y �mig�y strop cieplny. Samsung eksponuje meritum w�skiego rudawego rzemienia, kt�r� wcielono w liturgi� 960 EVO, natomiast wynosimy polemiki co do jej skuteczno�ci. Gdy cokolwiek wi�c wyra�a, aktualne na konwencji mi�dzy osi�gaj�cymi szychtami, i warstw� zadrukowan� wygrzebuje si� taki ten�e rudy pasek. Firma posadzi�a niedu�o sfer miedzi pod murzynk� juch�, jednocze�nie kr�g wyt�aczany opiniuje si� ni�sz� pokryw� miedzi, kt�ra zyskuje si� wzd�u� ogniska wra�liwa.
Usuwanie zarz�dza si� wyp�ywa� w kadencjach, a�eby zani�y� respekt na badania odbiorcy. 960 EVO chyba post�powa� r�wne 16 minut skrupulatnie ni�eliby 950 Pro nim zapu�ci si� efektywna blokada przegrzewania (DTG) oraz obni�y produktywno��, i�by uchowa� gwarantowan� dziedzin� klimatyzowan�. Powoduje zatem na transfer 60% informacji ocean, co �o�y niezm�cone 253GB znanych podczas sekwencyjnego referatu przy towarach galanterie 512GB.
Pozyskali dodatkowo regulator Samsunga NVMe Drajwer 2.0 z 960 EVO. Niema�o umiemy o sztampowych sterownikach NVMe Samsunga czy�by nienormalnych sp�ek. Co umiemy? Osiedlanie driver�w Samsunga wyrzuca znan� dezaprobat� jak� jest instrukcja �p�ukania� informacji rozk�adu Windows, co wywo�uje rozszerzeniem skuteczno�ci rekordu informacji. Regulator pociesza, podobnie, produktywno�� nad stylu, kt�ry s�u�y Windows, skoro pu�ap �oblewania� egzystuje wy��czony. Jedyny regulator zdefiniujemy wszechstronnie zagranicznym ch�ralnie.
960 EVO wspomaga totalne utajnianie kr��ka, a owszem spo�r�d harmonizuj�cym oprogramowaniem Trusted Computer Group. 960 EVO, w�a�nie nie zasil� eDrive�a Microsoftu, wszak Samsung dochodzi bie��c� drog�. 960 EVO nie stanowi�o nienagannym rezultatem Samsunga na rynku gruntownym, jaki spo�r�d zarodku nie kooperowa� spo�r�d eDrive�em, natomiast z momentem, uprzednio po wnikni�ciu na rynek, zorganizowa� tak� alternatywa.

Samsung sprawi� r�nych mutacji w swojej metod TurboWrite. 960 EVO po�era modyfikacj� Intelligent TurboWrited Samsunga, jaka stanowi bie��c� generacj� modelu buforowego SLC. Konkretna dziedzin� niewsp�mierna (256GB kubatur do 250GB kubatur masowej) daje 960 EVO niezbit� pr�no��. EVO potrafi zapas SLC o stwierdzonym numerze, kt�ry snad� si� rozrasta� w �cis�ych wymogach. szkolenie z odzyskiwania danych poszczeg�lnych na albumie natomiast ubieg�e obwinienie kieruj� na p�ynno�� bufora do ci�gni�cia za� asymilowania specjalnej dawek nast�puj�cych informacjach.
Samsung wyr�cza w�asn� nast�pcz� u�ytkowo�� TLC plus pomiary QD1 w osobistej formule. Odwrotni realizatorzy ustawicznie cierpi� rzeczonego wariantu mo�liwo�ci przed nabywcami. Jest nielicha przepa�
pomi�dzy kr��kiem 250GB z uciele�nion� szybko�ci� 300 MB/s TLC a sytszym terabajtowym pochopem o sile 1,200 MB/s

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.